دلار امروز 272,600 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 272,600 ریال امروز نه شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:31:13 قیمت یورو 308,930 سیصد و هشت هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 378,230 سیصد و هفتاد و هشت هزار و دویست و سی ریال