دلار امروز 272,060 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 272,060 ریال امروز یازده آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:34 قیمت یورو 317,086 سیصد و هفده هزار وهشتاد و شش ریال قیمت پوند 373,050 سیصد و هفتاد و سه هزار وپنجاه ریال