دلار امروز 270,710 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 270,710 ریال امروز هشت شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:31:08 قیمت یورو 305,900 سیصد و پنج هزار و نه صد ریال قیمت پوند 374,470 سیصد و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و هفتاد ریال