دلار امروز 270,290 ساعت 18:40

قیمت زنده دلار 270,290 ریال امروز سیزده شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:40:01 قیمت یورو 311,010 سیصد و یازده هزار وده ریال قیمت پوند 377,410 سیصد و هفتاد و هفت هزار و چهار صد و ده ریال https://talakar.com