دلار امروز 269,905 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 269,905 ریال امروز بیست و چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:31:06 قیمت یورو 305,040 سیصد و پنج هزار وچهل ریال قیمت پوند 376,605 سیصد و هفتاد و شش هزار و ششصد و پنج ریال