دلار امروز 269,204 ساعت 18:36

قیمت زنده دلار 269,204 ریال امروز سی مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:36:01 قیمت یورو 305,184 سیصد و پنج هزار و صد و هشتاد و چهار ریال قیمت پوند 369,134 سیصد و شصت و نه هزار و صد و سی و چهار ریال