دلار امروز 268,990 ساعت 18:38

قیمت زنده دلار 268,990 ریال امروز بیست و پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:38:02 قیمت یورو 305,385 سیصد و پنج هزار و سیصد و هشتاد و پنج ریال قیمت پوند 374,690 سیصد و هفتاد و چهار هزار و ششصد و نود ریال