دلار امروز 268,690 ساعت 18:36

قیمت زنده دلار 268,690 ریال امروز ده آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 18:36:29 قیمت یورو 315,020 سیصد و پانزده هزار وبیست ریال قیمت پوند 384,060 سیصد و هشتاد و چهار هزار وشصت ریال