دلار امروز 264,381 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 264,381 ریال امروز بیست و دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:34:37 قیمت یورو 303,171 سیصد و سه هزار و صد و هفتاد و یک ریال قیمت پوند 368,821 سیصد و شصت و هشت هزار و هشت صد و بیست و یک ریال