دلار امروز 263,690 ساعت 18:32

قیمت زنده دلار 263,690 ریال امروز بیست و سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:32:53 قیمت یورو 304,080 سیصد و چهار هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 368,380 سیصد و شصت و هشت هزار و سیصد و هشتاد ریال