دلار امروز 262,820 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 262,820 ریال امروز نوزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:33:12 قیمت یورو 297,630 دویست و نود و هفت هزار و ششصد و سی ریال قیمت پوند 366,490 سیصد و شصت و شش هزار و چهار صد و نود ریال