دلار امروز 259,190 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 259,190 ریال امروز هجده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:35:13 قیمت یورو 297,700 دویست و نود و هفت هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 362,190 سیصد و شصت و دو  هزار و صد و نود ریال