دلار امروز 259,040 ساعت 18:30

قیمت زنده دلار 259,040 ریال امروز شانزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 18:30:13 قیمت یورو 317,610 سیصد و هفده هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 357,370 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و هفتاد ریال