دلار امروز 258,620 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 258,620 ریال امروز چهار دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:40:18 قیمت یورو 315,570 سیصد و پانزده هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 345,760 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و شصت ریال