دلار امروز 258,510 ساعت 17:44

قیمت زنده دلار 258,510 ریال امروز هفده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:44:59 قیمت یورو 318,365 سیصد و هجده هزار و سیصد و شصت و پنج ریال قیمت پوند 354,530 سیصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و سی ریال