دلار امروز 257,950 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 257,950 ریال امروز بیست و سه آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:33 قیمت یورو 313,522 سیصد و سیزده هزار و پانصد و بیست و دو  ریال قیمت پوند 345,940 سیصد و چهل و پنج هزار و نه صد و چهل ریال