دلار امروز 257,830 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 257,830 ریال امروز سه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:33:36 قیمت یورو 314,010 سیصد و چهارده هزار وده ریال قیمت پوند 346,800 سیصد و چهل و شش هزار و هشت صد ریال