دلار امروز 257,650 ساعت 17:41

قیمت زنده دلار 257,650 ریال امروز پانزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:41:25 قیمت یورو 315,430 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 355,940 سیصد و پنجاه و پنج هزار و نه صد و چهل ریال