دلار امروز 257,590 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 257,590 ریال امروز نه مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:33:50 قیمت یورو 296,410 دویست و نود و شش هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 360,670 سیصد و شصت هزار و ششصد و هفتاد ریال