دلار امروز 257,450 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 257,450 ریال امروز هشت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:26 قیمت یورو 311,980 سیصد و یازده هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 351,940 سیصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و چهل ریال