دلار امروز 257,410 ساعت 17:42

قیمت زنده دلار 257,410 ریال امروز هفت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:42:53 قیمت یورو 313,010 سیصد و سیزده هزار وده ریال قیمت پوند 352,150 سیصد و پنجاه و دو  هزار و صد و پنجاه ریال