دلار امروز 257,070 ساعت 18:05

قیمت زنده دلار 257,070 ریال امروز شش دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 18:05:46 قیمت یورو 313,010 سیصد و سیزده هزار وده ریال قیمت پوند 351,753 سیصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و پنجاه و سه ریال