دلار امروز 257,064 ساعت 18:32

قیمت زنده دلار 257,064 ریال امروز پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:32:21 قیمت یورو 295,744 دویست و نود و پنج هزار و هفتصد و چهل و چهار ریال قیمت پوند 360,194 سیصد و شصت هزار و صد و نود و چهار ریال