دلار امروز 257,020 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 257,020 ریال امروز پانزده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:13 قیمت یورو 311,440 سیصد و یازده هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 350,340 سیصد و پنجاه هزار و سیصد و چهل ریال