دلار امروز 257,010 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 257,010 ریال امروز دوازده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:45 قیمت یورو 315,930 سیصد و پانزده هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 353,970 سیصد و پنجاه و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال