دلار امروز 257,010 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 257,010 ریال امروز یازده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:38 قیمت یورو 315,930 سیصد و پانزده هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 353,970 سیصد و پنجاه و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال