دلار امروز 256,970 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 256,970 ریال امروز نه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:33:51 قیمت یورو 314,610 سیصد و چهارده هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 350,230 سیصد و پنجاه هزار و دویست و سی ریال