دلار امروز 256,940 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 256,940 ریال امروز ده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:43 قیمت یورو 315,990 سیصد و پانزده هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 353,380 سیصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و هشتاد ریال