دلار امروز 256,420 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 256,420 ریال امروز شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:33:07 قیمت یورو 294,690 دویست و نود و چهار هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 358,050 سیصد و پنجاه و هشت هزار وپنجاه ریال