دلار امروز 256,220 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 256,220 ریال امروز سیزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:37:52 قیمت یورو 313,420 سیصد و سیزده هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 352,670 سیصد و پنجاه و دو  هزار و ششصد و هفتاد ریال