دلار امروز 256,170 ساعت 17:47

قیمت زنده دلار 256,170 ریال امروز یازده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:47:41 قیمت یورو 305,875 سیصد و پنج هزار و هشت صد و هفتاد و پنج ریال قیمت پوند 355,050 سیصد و پنجاه و پنج هزار وپنجاه ریال