دلار امروز 256,010 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 256,010 ریال امروز هجده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:09 قیمت یورو 309,980 سیصد و نه هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 349,080 سیصد و چهل و نه هزار وهشتاد ریال