دلار امروز 255,990 ساعت 18:32

قیمت زنده دلار 255,990 ریال امروز شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:32:35 قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 357,200 سیصد و پنجاه و هفت هزار و دویست ریال