دلار امروز 255,640 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 255,640 ریال امروز چهارده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:15 قیمت یورو 312,940 سیصد و دوازده هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 354,720 سیصد و پنجاه و چهار هزار و هفتصد و بیست ریال