دلار امروز 255,510 ساعت 18:05

قیمت زنده دلار 255,510 ریال امروز نوزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 18:05:24 قیمت یورو 315,440 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 349,730 سیصد و چهل و نه هزار و هفتصد و سی ریال