دلار امروز 255,510 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 255,510 ریال امروز هجده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:10 قیمت یورو 315,440 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 349,730 سیصد و چهل و نه هزار و هفتصد و سی ریال