دلار امروز 255,140 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 255,140 ریال امروز ده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:33:32 قیمت یورو 295,240 دویست و نود و پنج هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 357,330 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و سی ریال