دلار امروز 255,140 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 255,140 ریال امروز دو دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:40:07 قیمت یورو 308,210 سیصد و هشت هزار و دویست و ده ریال قیمت پوند 342,830 سیصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و سی ریال