دلار امروز 254,990 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 254,990 ریال امروز یازده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:35:31 قیمت یورو 294,870 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 357,050 سیصد و پنجاه و هفت هزار وپنجاه ریال