دلار امروز 254,680 ساعت 17:39

قیمت زنده دلار 254,680 ریال امروز چهارده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:39:13 قیمت یورو 309,942 سیصد و نه هزار و نه صد و چهل و دو  ریال قیمت پوند 354,190 سیصد و پنجاه و چهار هزار و صد و نود ریال