دلار امروز 254,460 ساعت 17:41

قیمت زنده دلار 254,460 ریال امروز دو آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:41:21 قیمت یورو 303,020 سیصد و سه هزار وبیست ریال قیمت پوند 344,480 سیصد و چهل و چهار هزار و چهار صد و هشتاد ریال