دلار امروز 253,990 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 253,990 ریال امروز نه تیر هزار و چهارصد ساعت 18:35:55 قیمت یورو 293,462 دویست و نود و سه هزار و چهار صد و شصت و دو  ریال قیمت پوند 356,360 سیصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و شصت ریال