دلار امروز 252,840 ساعت 18:36

قیمت زنده دلار 252,840 ریال امروز سیزده تیر هزار و چهارصد ساعت 18:36:39 قیمت یورو 299,246 دویست و نود و نه هزار و دویست و چهل و شش ریال قیمت پوند 354,070 سیصد و پنجاه و چهار هزار وهفتاد ریال