دلار امروز 252,410 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 252,410 ریال امروز نه اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:35:10 قیمت یورو 304,420 سیصد و چهار هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 357,730 سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و سی ریال