دلار امروز 252,166 ساعت 18:32

قیمت زنده دلار 252,166 ریال امروز یازده تیر هزار و چهارصد ساعت 18:32:15 قیمت یورو 308,316 سیصد و هشت هزار و سیصد و شانزده ریال قیمت پوند 352,636 سیصد و پنجاه و دو  هزار و ششصد و سی و شش ریال