دلار امروز 251,750 ساعت 18:36

قیمت زنده دلار 251,750 ریال امروز پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:36:04 قیمت یورو 286,790 دویست و هشتاد و شش هزار و هفتصد و نود ریال قیمت پوند 350,390 سیصد و پنجاه هزار و سیصد و نود ریال