دلار امروز 251,710 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 251,710 ریال امروز یک اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:21 قیمت یورو 302,980 سیصد و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 365,420 سیصد و شصت و پنج هزار و چهار صد و بیست ریال