دلار امروز 251,638 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 251,638 ریال امروز ده تیر هزار و چهارصد ساعت 18:35:38 قیمت یورو 307,788 سیصد و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ریال قیمت پوند 352,108 سیصد و پنجاه و دو  هزار و صد و هشت ریال