دلار امروز 251,190 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 251,190 ریال امروز شانزده تیر هزار و چهارصد ساعت 18:33:31 قیمت یورو 295,920 دویست و نود و پنج هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 351,390 سیصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و نود ریال