دلار امروز 251,140 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 251,140 ریال امروز پانزده تیر هزار و چهارصد ساعت 18:31:47 قیمت یورو 295,840 دویست و نود و پنج هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 351,760 سیصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و شصت ریال